What we teach

What we teach at the Okinawan Martial Arts Center / Yushiakn:

 Okinawan Goju-Ryu Karate-do

 Ryukyu Kobu-Jutsu

Aiki-jujutsu and Iai-Jutsu