Links

Goju-Ryu:

International Gojuryu Karate Association Shibu (Branches):

Sekai Dentokan Bugei Renmei, Inc.

Okinawan Karate: 

Okinawa Gojuryu Karate-do Kyokai Shibu (Branches):